Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

Other parts of the demo:

You can learn more about Taler on our main website.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
06/12/19 07:49 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) QH8THDHN5BVBT529KNA0MN9QQZCDVWV8DBERSWX54XRQQNYK56MG https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 07:40 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) NT03PT2XZ14WNYNCPP04BS1VX75ZCSMBBEE4RYSR4S000QGKFBWG https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 07:39 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) RXEFQ40SPYSVA103YVSSCRNQYJTQ60DEQSBM63V605H1MF34D690 https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 07:33 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) CJVT9Z9PBZH9Y13YJVE5BSM4N41APBV94GVF3GAPZ2KYMFG5X49G https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 07:32 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) 7YGQHWSG2TG4J2K557ZGPA9F8H9R8AR2J1QQ7BNBRACAZ31FSVY0 https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 07:31 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) GHDSZC98REDMXHSJ90HRVSYWRPMAV3A0FZK643JHY4RDQAGH5Q2G https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 02:02 0.49 TESTKUDOS Exchange (account #2) 5RWFKN4FPR9QM0QDP582RY49DFC3PZ7CCKFBYNA5RJDYNT7HEF1G https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 01:39 0.49 TESTKUDOS Exchange (account #2) E8VZYQXX71AHDV943D177W8VWDG9P3DAJEKF4PFZF59Y12T7797G https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 23:55 0.49 TESTKUDOS Exchange (account #2) M476B1YA1Z30YX49ZQ0ZFDBE1483PB8TE93KJ3VHD1Y08DSJR550 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 23:42 0.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) 8YQBXEYRE25CAHZZY2F68FKBXCAD3A8AQ60QQAY15ECN52P0KMXG https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 23:28 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) XTE8MZVFG6MD87PFKQ2SY52F7KZ55SV7E8FBJNED6PWBKHMW33M0 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 21:30 3.95 TESTKUDOS Exchange (account #2) KXETJ04D8JXG87R8ZHDS58RJD5FB6BFDE8BVXTMPPKZPTDFV8TA0 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 21:08 6.95 TESTKUDOS Exchange (account #2) YH64A8ZE3RSNAZH28YRWGEMAPMFT2CMX6EARBZ60KZYYWHN53VPG https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 20:01 3.95 TESTKUDOS Exchange (account #2) G89EV338HZ19FHN5BGFBMF9CF4T0MP3EFSDGNYCC8TART85CBZPG https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 19:32 6.95 TESTKUDOS Exchange (account #2) KFMSE812N1AW9XS8EDSVHDRZZRSBK7A2RGFBWT0ATEW39GAKGX3G https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 19:26 6.95 TESTKUDOS Exchange (account #2) GNVCP9CZGR9W6Q9WA6W89KZ3XJW7P14ZR32BG7X2HAY1PBS68GQ0 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:56 6.93 TESTKUDOS Exchange (account #2) JPASCWAY19X9N8EYYZB7DQKSJH7NJ5J8KY9CG47HSWC8YK2VRYR0 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:48 0.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) AE91TBRD0H91M3VED70PJG30G7NCFQH3BVTVZ30GYMQQG21GQZHG https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:36 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) 34GZG94MGJ70AVKKJN4SC344C77EXCSPG82YHQGZAJHWKVW1W0E0 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:35 8.01 TESTKUDOS Exchange (account #2) 60G9F61W4NEZZH0MQ47HPJN540EDR4HET3WQT520TKSXX1JDRC5G https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:30 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) JR3J9YX1VFQMYSQGFK6JR9FKZ4VAZKKPFQYAHFBBVZ4HDMQDD6B0 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:25 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) KVKBWWP6EJKRPJKESDNQKD0Q2JY8E4AKJTK76P51QWN40Q3Y8J6G https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:24 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) Q74GKEMA26M8MFD4QHM0MZ0BA5GDHGTRW7AY3XRVXCEM5NR5GWF0 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:23 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) HPVVNS9FHYRNK12M9YHHAKQZ4TNFSCPYMXSJV24X9GBPXS1XGMJG https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:16 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) NV2E5WFFFSC9TYCAA686RVEHFP8ED61582D4RD75ETKM7075WJKG https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:14 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) AASYVBC3RF18Q119VW99JV4TQ1X0MBN0J62643ASKDAKNMAC3T60 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:13 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) GKFJA3ZSE4FF65FBSXEEECWV6VQV7HT6NTQJNXX1PM85ZMDF1JQG https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:12 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) CBA8T4NJ6JGQKE5DSH7WQE4H10FFG7NVQ83FZ1TP8Y5RTZ1W3XB0 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:11 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) SX58BN93GMKXE6CS4EDT4X2B5J74MKNT4GYMF2RE0TBS4S8VD7V0 https://exchange.test.taler.net/
05/12/19 18:09 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) A1DZRV2NNZKY0CDJSFN5ETWVR5CNJJA2W8HSESDQ7WZRR8343H60 https://exchange.test.taler.net/