Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

Other parts of the demo:

You can learn more about Taler on our main website.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
07/12/19 21:42 1.98 TESTKUDOS Exchange (account #2) BT1AFWS0W10SM0NH19XWTRTN1VXFN2TS1TCFSK2Z4440C3YX7AEG https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 21:40 0.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) 7872J154ZP5B47WZ5NB0X13TYVT9X1MNF2GP885GQ1K3Z69M9AX0 https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 21:38 0.96 TESTKUDOS Exchange (account #2) 8PKNN2TXEMF1PV4GNWS8KBK97ZNCYH69CSF96A5V1KSS5JHFDG0G https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 21:16 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) E0K8FHVNN0HTVZT8CMFX7E0NC1WDDG4TMYRV5WXRERH9JRZY8T50 https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 20:12 0.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) 3X4N2TT79THGX18157650MBY0317BJTHGT0M5GWNP4R1R8B5S83G https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 20:06 0.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) 7EDACJVP310FF3K619RS27HH8G0AVXDC7J6FG7C5WDPHRMJ3Q0F0 https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 20:00 1.98 TESTKUDOS Exchange (account #2) 7TM6ESASS8J6PF27EA9XVD38TG7VWJVDFZHMHMDDETQ7ZNHVKJZ0 https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 19:49 0.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) M5F9ZJY1A92G674NE0TWCBSSV0R8NTNRT20MMJ5VRNM1M012P3XG https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 19:38 0.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) A0VQ5M4KWVGQFFB32SMPM51W10CFZFFEN2MJC1YMFR1874N02V90 https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 18:06 1.98 TESTKUDOS Exchange (account #2) DT3HPCH3CV453PWC6VGETK201FXJY9WGPEG6TQNJTC1F19DW16X0 https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 16:49 0.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) 44XB676EY5B0FYQGJXM8YSRNDKP8MG1Q8BYF1W4JZXRGZWJXZCK0 https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 16:47 0.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) XFN4TNE4RHA954J2H13939CBR1985CAYS2FF9XTZ7GNHYTK3ZSPG https://exchange.test.taler.net/
07/12/19 16:45 0.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) 84GAKTY42MV6R13AZSHW9Y4Y3RS67MTR559TYG4KZ0TA60WKMKXG https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 15:02 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) R2XNZHAS3VKR7GH4C5SVHV5QXK0RWD1NQQZBN56X2J8ZRVFD7CAG https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 12:54 3.95 TESTKUDOS Exchange (account #2) KGWYMKDQDH9X2F4DTFD493K1VAD0B2PATPGDNCRWK870QWKNHDWG https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 12:02 3.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) 713RMZWKPY02H2E7VWRQEGGFQZ45E5AZNXY8DVXDK5HWSDHHKYZG https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 11:23 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) HV1KV8FFDG9PWP3N1J649HT75TVV2NC0SHYSJK8B89T1ZNJ8WE9G https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 11:21 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) V5A5HC40138VS8T6BNACHM5NSZAZBEXEJ4TZKM2NQDQWARJQQJKG https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 11:20 0.21 TESTKUDOS Exchange (account #2) CMM3MD7Y8010SFS1N1Q6CQGE5SGAWT47XZ5ZDM29YQNP87SDJTH0 https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 11:19 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) MS2DCF5S0ZS2J3TJWXPBPYK2N44YHA6XMM4NTVA1JH2EB8Y0CY5G https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 11:16 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) V37PQ5T5Q608JEPDVECVZWMR8N5AT6VKW7SAHTB53ME0BQDSTW10 https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 11:15 0.21 TESTKUDOS Exchange (account #2) 1XTZJWMSVRV7MM3QT5Z0WWHXTH1B5MZP09SYCTG3ZN3KVM9CNAJG https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 11:14 0.21 TESTKUDOS Exchange (account #2) EQN4DZ8D6RRJ3RF8E82MZ5TGG1G3BGCMBACHK0RTN7XEQ1AWVZ60 https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 10:05 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) 5M2P64F6C9DK64AKBCZXVG41R0NRS2T9F5YVH4F7XG7FW4N6NT30 https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 09:57 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) 8PH90BXGRZQM3XMDEMH9J175QD1WRDYYN5T1FVF6FXYB9JPMH630 https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 09:56 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) 45KD7QF33SV6Z7NSMABK1XK7G9Z8GH09QVZQFZT5A55KG2MM8XGG https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 09:55 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) 4H6V638RXRX0MWNFQ7760R4G5Z5E860PRFV078JD0FBXM35Z4AE0 https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 09:54 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) 3YG1BDAKSDMZP8BJF4X541NSY08FFV7F9MRY2JAJEJDR220DPT40 https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 09:53 0.21 TESTKUDOS Exchange (account #2) BS3BRN6H957XSM9KPASH3EB30BVRTY7VXAQTQQD0J6QXS87A8BZG https://exchange.test.taler.net/
06/12/19 09:41 0.49 TESTKUDOS Exchange (account #2) 057C7ADZYG85EQY7E8NMHR9287DCAT39VEC2WYGWJ8JEFAGN51GG https://exchange.test.taler.net/