Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

Other parts of the demo:

You can learn more about Taler on our main website.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
22/11/19 21:19 11.91 TESTKUDOS Exchange (account #2) XECK2YC8Y9SPXVXZSAEE125M7EC5FW39ZE1GVF16BSGGWBQG42YG https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 21:18 7.93 TESTKUDOS Exchange (account #2) H1QY6H466JZX7RD43C4P7GS0AKX96S47MXQ0ZYKZNHKJDDQ65FZG https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 21:03 19.87 TESTKUDOS Exchange (account #2) 196AEZ608YMVEAD032269WKGV9T29K37GCV5MY6JS6BTEC88WZX0 https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 21:00 19.87 TESTKUDOS Exchange (account #2) B03AQ9AM8C2WE901HDW5PBZZTFM82DHQ2XJDZ3E83FJXHQ9J76MG https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 20:58 19.87 TESTKUDOS Exchange (account #2) 0ZJN9SFKQGHMZK6WS1MCKG49B4WV4AN90G9KSNGY1J5RZBZ6J2Z0 https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 00:15 19.87 TESTKUDOS Exchange (account #2) AKKSDTMBMY3M7MRPF8EZAKM7QF14Q32V0QH21409WHH6RH6AB8M0 https://exchange.test.taler.net/
21/11/19 22:13 7.93 TESTKUDOS Exchange (account #2) BT6MVSHDJJZ93Y710RHJ6T0HTXGQAEFE366TAVB3FTFKRH6REQ90 https://exchange.test.taler.net/
21/11/19 22:12 15.89 TESTKUDOS Exchange (account #2) T6ZDW818TWCP5T12REMC4QNQ77HPR4VK8W7GP4VG8NHG2QE8VER0 https://exchange.test.taler.net/
21/11/19 22:11 15.89 TESTKUDOS Exchange (account #2) 05ABKH91XWDVKBXRST44C012D470GQ50GNVN8EBWEZ9TNXAHG7A0 https://exchange.test.taler.net/
21/11/19 21:49 3.95 TESTKUDOS Exchange (account #2) V9SQ39AS3VB54CWM1KH6B510713108XZVQ72X17V96J5TM7ARMK0 https://exchange.test.taler.net/
21/11/19 21:39 3.95 TESTKUDOS Exchange (account #2) M2CDKXENVZ9G0YV4FX82NAVH9F8PEEEVNB6AVJ5ZV9ZR5V7SYBC0 https://exchange.test.taler.net/
21/11/19 20:59 2.99 TESTKUDOS Exchange (account #2) JWG5PS8P1A1J8SJBTRPZ0Z31V8KEB7H3QBFH50WMAW5TDSK8ZERG https://exchange.test.taler.net/
21/11/19 20:50 0.95 TESTKUDOS Exchange (account #2) C49BGT5Q0N8V2JH4R57S3DFQPQ1EBNM3PSDBQV146HR63T1J14E0 https://exchange.test.taler.net/
21/11/19 16:31 11.91 TESTKUDOS Exchange (account #2) 66AE4Y2E0QV3FQMCY3HJ27N92B35A524SMQBRANA15B24HQVBZA0 https://exchange.test.taler.net/
21/11/19 16:30 7.93 TESTKUDOS Exchange (account #2) NS96VMFNFSTFF4760S3QT953GKF0SK7784ZTZ04BPHBEJH3YQGG0 https://exchange.test.taler.net/
20/11/19 19:05 19.87 TESTKUDOS Exchange (account #2) DH4DDV9MPSHYA1Z75XXZ291KW5NX35WK56D1MNWK8GRYVKKSVJ5G https://exchange.test.taler.net/
20/11/19 19:04 19.87 TESTKUDOS Exchange (account #2) YPW7PCTPJSM81YG9W5VJCVDVMFJBH8A9V97GD5ZZP36ZBGMG5D8G https://exchange.test.taler.net/
19/11/19 15:18 11.91 TESTKUDOS Exchange (account #2) KD555STB96328R8JGS6DG2TYJA780ABZTVRW7G5NBZ4S9VR5MV70 https://exchange.test.taler.net/
19/11/19 15:17 7.93 TESTKUDOS Exchange (account #2) X83BDSZ5REH5AW6M0KAD0J19ARJ3XDRWDAMWZ56KSNBBXQJMKZE0 https://exchange.test.taler.net/
18/11/19 20:36 0.08 TESTKUDOS Exchange (account #2) 3FA24QQ2S6RRBV2AVDN0GGCB5V664N7V3JJP2HY7MFMBBQZQ7RRG https://exchange.test.taler.net/
18/11/19 20:35 0.08 TESTKUDOS Exchange (account #2) NTHE3HEQ7YPY0J0SAKFAMXHSJBJN8PHHTTQCHM29RF09DGKW8T0G https://exchange.test.taler.net/
18/11/19 20:34 0.09 TESTKUDOS Exchange (account #2) EWX3T28K3PPPFQGWVNH2HJJ97YYWZ2KCQSWHZFE8ABG4JC0W6FJ0 https://exchange.test.taler.net/
18/11/19 20:30 0.08 TESTKUDOS Exchange (account #2) NQ90KTW9HMD0J1TDQ20TP5SK0P4NGD1XD367YDRMZJ7CFV3AJ3AG https://exchange.test.taler.net/
18/11/19 20:29 0.19 TESTKUDOS Exchange (account #2) 23RSYKFS8FN9YMJWW5Q23TPN3YKN62SRXCDPB1MVYRYXPD12NZE0 https://exchange.test.taler.net/
17/11/19 17:54 0.08 TESTKUDOS Exchange (account #2) H88CNG5MQ45AM0SFX57KSYWKQE4GTE7QQA5W70RHQ4BBTJPXZBSG https://exchange.test.taler.net/
17/11/19 17:52 0.08 TESTKUDOS Exchange (account #2) DTKSTED64Y30RX2J1V2FE5SCB72CA2GR33FF41ZNJ94XPAE9K3R0 https://exchange.test.taler.net/
17/11/19 17:51 0.08 TESTKUDOS Exchange (account #2) AVWQPF9HJ05JZ2FX74E4AT4EXBNHC4ZNPN2S4FKM0VMWVK08JQ50 https://exchange.test.taler.net/
17/11/19 17:00 0.08 TESTKUDOS Exchange (account #2) VBNQXXAJ8EF4B3AX5D5WQJCVBHY2F6YXAR16E0BQYQAEB4B7JAGG https://exchange.test.taler.net/
16/11/19 13:49 0.08 TESTKUDOS Exchange (account #2) 0VH8ET5M94XRFHE32AKYZ2NGZ1C1VZFFFBKR13KKCKDPMJZF8Y8G https://exchange.test.taler.net/
16/11/19 11:54 0.08 TESTKUDOS Exchange (account #2) 7QFV8XP58BMNCW199DVAFQ9EN1GMBRA6TR9F9PRW0HNYCMY4W13G https://exchange.test.taler.net/