Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

Other parts of the demo:

You can learn more about Taler on our main website.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
22/11/19 21:19 - 11.91 TESTKUDOS Tor (account #3) XECK2YC8Y9SPXVXZSAEE125M7EC5FW39ZE1GVF16BSGGWBQG42YG https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 21:18 10.00 TESTKUDOS testuser-1GdSIJDo (account #239) 6NC0CN8AFPV0A7HY9NXMKV4XWV8BGVF6YETYNVRKY625JD4D4EPG
22/11/19 21:18 10.00 TESTKUDOS testuser-nYimy5U8 (account #238) JF2EE9W6AYP9M5ZAVXSZ9JERH5H0KBTJFZ7Q3HRV526SZWK0H8HG
22/11/19 21:18 10.00 TESTKUDOS testuser-2v5zPnpD (account #237) 0BW7E697QV3HB0M9S3PPHEKCE11MZWE7FQPJ69QNZ6DYGYT9VJF0
22/11/19 21:18 - 7.93 TESTKUDOS Tor (account #3) H1QY6H466JZX7RD43C4P7GS0AKX96S47MXQ0ZYKZNHKJDDQ65FZG https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 21:18 10.00 TESTKUDOS testuser-krE0Owsf (account #236) 071EHP8AYSQ40KZR5WEDP727Y58RY0X34RQZRA4CM7T10PG7YT0G
22/11/19 21:18 10.00 TESTKUDOS testuser-mRESo7Ir (account #235) 8M2DG513KTXFN7DP9GQQSQXDYFSF7QYC29EPK49BV8K1W580M2P0
22/11/19 21:03 - 19.87 TESTKUDOS Tor (account #3) 196AEZ608YMVEAD032269WKGV9T29K37GCV5MY6JS6BTEC88WZX0 https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 21:03 10.00 TESTKUDOS testuser-BnTh3Isn (account #234) 5WD8Y5YDJRXS2KCVJQA3S5KK1TNPKS3KNX3RFG6E3S5GH78HSD3G
22/11/19 21:02 10.00 TESTKUDOS testuser-sPg7mZJv (account #233) T6FNFJRR5APSF687E8VVJF928XEG3E5Z1MWR0E14DZCZDXW4Q9EG
22/11/19 21:02 10.00 TESTKUDOS testuser-dSroohoH (account #232) MRSGG3AXSAGZDGQM2RACPHR07A489002HEFHFCHQQJ1H4229DCKG
22/11/19 21:02 10.00 TESTKUDOS testuser-pwigKlcU (account #231) KQCEKYXF9K4RDXZDEBDC325XWS7F0AXPMTT82ZBJQQJR7TZDZDH0
22/11/19 21:02 10.00 TESTKUDOS testuser-Bf10PDsp (account #230) CP7TYJ1CVDNKPCYBGAG1RB8YC4HAQS8WGKP8K5866RC50EBJQVG0
22/11/19 21:00 - 19.87 TESTKUDOS Tor (account #3) B03AQ9AM8C2WE901HDW5PBZZTFM82DHQ2XJDZ3E83FJXHQ9J76MG https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 21:00 10.00 TESTKUDOS testuser-6OBBp4Or (account #229) AFY2QHBB573RJ5C4YA5QC2MNVC3ERYBCVREVDGHW37NPJVZWB41G
22/11/19 21:00 10.00 TESTKUDOS testuser-6GfidRGW (account #228) XM4DGKQFPK9AZKJ9K7V316FFSAQEC2FN0XMJF70JXF6HBRTT8Z7G
22/11/19 21:00 10.00 TESTKUDOS testuser-Wu86C2Vo (account #227) 8Q2PV4Y91AH9JAC9Y6E14SX5QVZP14XYPYRDWAK4B20FQR2X84QG
22/11/19 20:59 10.00 TESTKUDOS testuser-mphjao2a (account #226) XKQWBR11V53Q6Z6NG76NNB85V62MDZ2E51MS9XX98G8JZ6PK8TRG
22/11/19 20:59 10.00 TESTKUDOS testuser-SxIWXMGJ (account #225) S90XQCGVX3JB6S8N4JP99ZK928XQ3VCAMYMS6Y8Z4VD0RK8ZX5V0
22/11/19 20:58 - 19.87 TESTKUDOS Tor (account #3) 0ZJN9SFKQGHMZK6WS1MCKG49B4WV4AN90G9KSNGY1J5RZBZ6J2Z0 https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 20:58 10.00 TESTKUDOS testuser-Q931eOLe (account #224) PCAJE2H3MK41EXWTX4H63XBVCQCEH1EVRZ79TWVY7PPDPK230C8G
22/11/19 20:58 10.00 TESTKUDOS testuser-abX9eEXY (account #223) K8E3T7Y641WDYND1EDT1EF7DQ77FPNBE11KMV31H93Q6KCBZ18NG
22/11/19 20:58 10.00 TESTKUDOS testuser-ABRuy7h4 (account #222) XP2WCCB66K0TGD9ZD56QCJSPSFCCZNTGBWAMJX12RS1DG876A450
22/11/19 20:57 10.00 TESTKUDOS testuser-LkkZEk10 (account #221) GKRPH3B5XVN8V0B43MPXV3T8T69A1Y0G9PCTRZ7GB8RR9NCNP52G
22/11/19 20:57 10.00 TESTKUDOS testuser-AQfOyxWM (account #220) NC186DQYWBNS2ET6MG61FKFDZTJ2EAPQ0TPNQC6W26NYF7879DHG
22/11/19 13:49 10.00 TESTKUDOS testuser-PIkcmF3X (account #219) Y9RTDQR7ENN050PJ6JS6XHCRX850SZAB7QYGGFFRPCKEAM4QXQBG
22/11/19 00:15 - 19.87 TESTKUDOS Tor (account #3) AKKSDTMBMY3M7MRPF8EZAKM7QF14Q32V0QH21409WHH6RH6AB8M0 https://exchange.test.taler.net/
22/11/19 00:14 10.00 TESTKUDOS testuser-4Qy5Qrg5 (account #218) VPVG7JRGYH9ADDE1HDAYFQSV8BS6X3G93JK6XAQ0FZR5YMGTEJX0
22/11/19 00:14 10.00 TESTKUDOS testuser-UBkgoP1w (account #217) 1E1BFM4KFTR9KZ152KA1JRV9MCVTSKEST4X819MMHC6VJPEYFQN0
22/11/19 00:14 10.00 TESTKUDOS testuser-w71San2E (account #216) C6MR9ZZR75JRW1JE4AQKJ0EJBZSW2H7AKW7GR36CVPV80XDT6SW0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...›