Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

Other parts of the demo:

You can learn more about Taler on our main website.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
17/02/20 19:09 5.00 TESTKUDOS x (account #9) 5N6A3MJMKWVH441K9NT4ZQT431V84PH7GBMJ7V2Q37B03D15EGWG
18/02/20 14:59 20.00 TESTKUDOS cashier (account #10) TAVGM29MG8AFA9JVYED9HATC1Y7QJ449WNAZB900J6CKRFBY97A0
18/02/20 15:05 10.00 TESTKUDOS cashier (account #10) 7B06X8KN26VQRRHTPJTHVEK9YQZ46SBZKE1YFCN6F5M6PE2J36AG
18/02/20 15:41 7.00 TESTKUDOS cashier (account #10) NH5FP3811QD77RJQWNEXGW87ESHETSQ030G3M6EFSTGT8NM22RY0
18/02/20 15:44 5.00 TESTKUDOS cashier (account #10) WAS3C7BQTFKX59CWQA4MJXANBEHVM1MS10KVYKPMNV71ASH924NG
18/02/20 16:39 12.00 TESTKUDOS cashier (account #10) 52WVX6ERPT1K1TJPD1TQ318924QKBMS9RYA89NK2ARPCPPP1GPAG
19/02/20 15:12 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) Y4QACKE13GA8BRB8PM5QFVJWMGXR9YWEEJD6FQ2A9TM38QANAK2G
19/02/20 15:32 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) M7HKGR9JDXMMB5XV23AE0ZGVPTWXZ86H4NC35CG5QSZ9YWYFW7GG
19/02/20 15:34 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) RSFCY79S4SC8FMTM09E5B8AC86P0MHZYV4PTGJZ7BGGS9PK82WVG
19/02/20 15:58 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) JC271X5CW0XEMAS9RW3VM9KR4QX2J1H1DREDE6HCYMQZXZ7EY2XG
19/02/20 16:50 10.00 TESTKUDOS cashier (account #10) TAMVZMXDVJW5QTF8G74WB2G72HJAS1ETAHX9YGWTPAN8ZESQEVC0
19/02/20 17:36 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) 52C7CY5Z39HYFPN6PXTAEV1JB0KX4PZK8AM0NDRDRYP3GDKVS3B0
19/02/20 17:42 5.00 TESTKUDOS cashier (account #10) RXH9K87SBTBNHQ0Q6KX7ESPSHY3C87FZHD079E5XACYZJCPMWR1G
19/02/20 17:43 2.00 TESTKUDOS cashier (account #10) SC6B0F31CH61PQ259KS9DRE3QWJFRZC7AJXQN1VCHTSR5E0EZ5D0
19/02/20 17:45 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) 6MKXDN9T3E0ZB7DVXDZR5VS6DXH7TQ9D1CPRHVTJ94G3YWN3APTG
19/02/20 19:27 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) MKHRAE7HVJWW87T2VHND7SC6K5B24EH344TW7V401ZNQSEQ98GWG
19/02/20 19:32 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) 9G6RJHNZ06BR00GQYVW1CJBWV0MPVHBT0PM5VCZYMAQ538X8Q72G
19/02/20 19:35 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) PH09DPX0T26R4AZH94E390DVZVPCFPG3QT6JCVB56RWTRDH8QT20
19/02/20 19:37 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) QFSF64FR9VE482X9RJ69TFVRDN79QT7T0C3HDPHVTYGQ7TAW4QK0
19/02/20 19:48 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) CHGH3QVQAWMTD8DHV8GPG35135GD9M9206J828365YGK0JMB2NFG
19/02/20 20:10 1.00 TESTKUDOS cashier (account #10) PWYYKPCSSGWQ0TC42WNCR7623JQRHMBTTDN019F174AZ9ZMATPNG
19/02/20 20:30 5.00 TESTKUDOS cashier (account #10) PCG4J6GW33DSPSS2NCYGPM6TT15M5PZM4Z0469HCC6D431S0MEQ0
23/02/20 01:04 10.00 TESTKUDOS A (account #11) NN83VD9HN2ZK4S2421SSFX7NC03E4KT6ZS144F59FHK027KX774G
23/02/20 01:33 - 10.00 TESTKUDOS Tutorial (account #7) 9C0BH8Q1N3VDARJJGBPZ3SPHRE55AAFJG9M3WYPBM872RPVVZV2G https://exchange.test.taler.net/
24/02/20 19:03 5.00 TESTKUDOS cashier (account #10) 2TJSZQ4D98X248AQWXBRRMY4XC5B3R1YSQ2388ERZ1K035RQW4G0
25/02/20 15:52 5.00 TESTKUDOS jhj (account #12) M0D7BFTVJ4XZ60M7769BEBD7VN1GZ9GARG4KPWGAHG4B2S0QCYQ0
03/03/20 13:20 20.00 TESTKUDOS cashier2 (account #13) BV6P3XQ56C7ZJGC6WE6QA50K8YA6ZWYBB4EJTX625J916PHEXSJ0
05/03/20 16:51 10.00 TESTKUDOS cashier2 (account #13) J6ZY7V6Z9NRRH96F7JF3VVH8YK390XEW5B462RRZCAP903A70FYG
06/03/20 15:55 5.00 TESTKUDOS cashier (account #10) Z1GQR3VN43HW3VBRPRW8VQZY820DVSBR8MN4Q8B9C12B4EJRDF60
06/03/20 17:09 10.00 TESTKUDOS cashier2 (account #13) W6RE7BRDHAGGN1D31558PVY60W7HRQBNAH011TZ9Q7DT536GHNKG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...›