Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

Other parts of the demo:

You can learn more about Taler on our main website.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
21/04/20 12:05 10.00 TESTKUDOS testuser-0sMnnE22 (account #9) 0KT01H80KCNRBCQGTY1D3NFKXSB2R3ZCMGG4M6C4G37FQXAJ70YG
22/04/20 17:03 5.00 TESTKUDOS cashier (account #11) 5H08GBKJCHPNJBK9B48ZJTP9G7TE1YZDPYK576D1AAA47F6AWQQG
22/04/20 18:07 5.00 TESTKUDOS cashier (account #11) X0B4YN9RQKT461BF8TZB03DP9DP6TVRQNGWG9QNXG7CBXTATRDYG
24/04/20 07:17 10.00 TESTKUDOS testuser-lvJ3DBir (account #12) 4RSH4XD5MRJ6B42V83ZPFGQ4G1B53Z02H88JW6Q99ZS7XWZHRJ5G
24/04/20 07:18 18.00 TESTKUDOS testuser-jcaQLVke (account #13) E0HP58T5CN3CXYECXCTH3RPVT9VTZHHQZFGAE3C31AT63X7GD1XG
24/04/20 08:09 10.00 TESTKUDOS testuser-8fxpjuQS (account #14) 8SP5C54J9J3C1V476PC5KV3BNB9ZRVRMTT6VB2H3269NEFKWW2P0
24/04/20 08:09 18.00 TESTKUDOS testuser-k8u02p2E (account #15) GYDEE9YS15QWDWWG1VBBHPG1V7SGCZEA21BS45CVCNBCHZ9JHR6G
24/04/20 13:55 15.00 TESTKUDOS cashier (account #11) JMXE21RHHSBWAHZ0AT554NJD3MNSJNNR5Q362WRNRENQM2X3QN4G
24/04/20 13:59 10.00 TESTKUDOS testuser-gl5gEm40 (account #16) 10BAS2MSHHA18NJA85GE457DXVBJZJTVV93PE4RNTKVSXM9A0D0G
24/04/20 15:32 5.00 TESTKUDOS cashier (account #11) XBVCDF1V5SQZP7SF4E5SXV8FZP5FWRPFZJKPFX15SWDNNN26S7JG
27/04/20 15:16 10.00 TESTKUDOS testuser-CZOtBunk (account #17) FHX9SQHTR2KN706CE7HFR9P7Z1SHJM7Y2WT00YNDPTFW5SSCAAR0
27/04/20 15:16 18.00 TESTKUDOS testuser-6ol6Ef31 (account #18) DWH26HTSGABD6VB8WVXMAHTCMF996FRMZZBY742661QGC7B7A660
27/04/20 15:19 10.00 TESTKUDOS testuser-0OPd9ydn (account #19) 2Q668RA6EFNG7ZSTP3YAM4NJM293RRJN2FJHG7C2VQ6BCXQ52DAG
27/04/20 15:19 18.00 TESTKUDOS testuser-QWRRJyqH (account #20) A8WCP3CT00BW3F9CXV611Q3WR9J41PNSDAH71G18XEKZTK9P7PYG
27/04/20 15:21 10.00 TESTKUDOS testuser-vljZuIOj (account #21) G3771BNJVFF9C3PJ4F626AHYNTFCYT95MV0Y1VGS29S0N5B04A70
27/04/20 15:21 18.00 TESTKUDOS testuser-xbLTz4vu (account #22) 0MT49M5SFKYA5MX1KA0J4GWQR009E146RBG3N27C5GTJCE4W7EMG
27/04/20 15:22 10.00 TESTKUDOS testuser-BXqbfbcx (account #23) YRXHDTYKZP9M5MQ5248B8HT7J4ZD7M9JWKA37GXMEABX165WEV70
27/04/20 15:22 18.00 TESTKUDOS testuser-3r2mH4ej (account #24) MJM5KE03G8FKG1M47XVYVW7NG64FEWXT2FKYH4SZ9KS44CFEV8AG
30/04/20 08:08 10.00 TESTKUDOS testuser-UHXZT0ic (account #25) A2CYTQJZ5AGV6J1V5Z11V2AJ561FGCPNASFNQ5VJHAP3AZ0SNENG
30/04/20 08:08 18.00 TESTKUDOS testuser-TWTJ4BuB (account #26) 1YP2J4QKR1GAP5W94D0CZ71PY5BPY1FJK7KHR09YB329DD8AF5QG
30/04/20 13:21 5.00 TESTKUDOS x (account #27) G98AEK7YVYQ2BDZDX3CPM5NBQMJQMQ2P5GYEV1ZG04VDR1RJM7Y0
30/04/20 17:39 5.00 TESTKUDOS x (account #27) 06VCBHEKWW931CGG39KCN0RV3ZXTH0D0XTCTKKAQS8VXFV5ZNAYG
01/05/20 08:44 5.00 TESTKUDOS x (account #27) D2J7PAYFJGE2NZ52CVFJNF676KKN41Q54WRADV5E955V89QBF8T0
01/05/20 08:45 20.00 TESTKUDOS x (account #27) XQQMKGBH78B9TXQQ0JVHV3TR4DS8N8JNSDJ4ZYPRX08WM7YGVXK0
01/05/20 08:51 5.00 TESTKUDOS x (account #27) JPNY2S92NY6WCZBNJHX6VYY5HGYQ045Z4E3X5Y4733FPP7T3DT90
04/05/20 11:52 5.00 TESTKUDOS x (account #27) HFN1210S0GP6Q8SFTMATJFG26PZFB81RDSXKTDR7R4XQ2T1EBY5G
04/05/20 11:57 5.00 TESTKUDOS x (account #27) NPCF6MFC4TB2VEJ4TY6PGH01B9HJ2Z51S9F1ARWB34FFT3KJM4MG
04/05/20 12:11 5.00 TESTKUDOS x (account #27) N0CNA4G6ZQ1Q3S72VGDBBMTB2X29PD5DAYD3NM4XBN0E7R89ZJ10
04/05/20 12:44 2000000.00 TESTKUDOS x (account #27) C27BVAAPHESZHZHK2T2EWC4QJ65ZZE62HHTDYK69WX1M55Z96830
04/05/20 13:17 10000000.00 TESTKUDOS x (account #27) KTPBD0KQVC4VKW0NNYM9RYS9FRERQ1PJQQ4P10P5KDMC88BDK01G