Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
28/07/20 17:59 +0000 5.00 TESTKUDOS x (account #9) TQGXCFN9GC4CASS1ZW0DZMDNVERM597DFPE60FX8C645VQWJ9P70
28/07/20 18:03 +0000 50.00 TESTKUDOS Survey (account #8) DC9772MMBD7N9MZA3PKKDBFBZP45YCC15GD17QG6SABD8KHHN6P0
28/07/20 18:06 +0000 50.00 TESTKUDOS Survey (account #8) FNVFP5TC7KB5P1P3K1N30SR112WGFC2AKMT62V4SS819ZPATPD90
28/07/20 18:10 +0000 50.00 TESTKUDOS Survey (account #8) 8XKM7TNP4VCB0SPYDFSFD0Q8WPG09BGN00DCJXX1014E1MEZTJC0
28/07/20 18:50 +0000 50.00 TESTKUDOS Survey (account #8) FVRA8AGY81924J5QDB69XNA5EHGCRH3ZEVKPC93FSM8SYE88YPKG
28/07/20 19:35 +0000 10.00 TESTKUDOS testuser-aMMMX7BF (account #10) 4Y88YWGTHHDW2X6PNGDHT3CP35B1F2WFN7XPKY6VHDPTZ5MTGHS0
28/07/20 21:15 +0000 50.00 TESTKUDOS Survey (account #8) HQJKJNF3DYDMKNMTNWZ1DGR7XHW3T06C5TAZ0BNHMD84ZBD7Q1YG
28/07/20 21:26 +0000 50.00 TESTKUDOS Survey (account #8) W1M9NV45TM9R6MHS4DSRH6YETQ5CSZSCF4GX4RN47SSG037NXF3G
29/07/20 05:07 +0000 50.00 TESTKUDOS Survey (account #8) PK6856B9RVECA80S9KQH47Q6APGP5CQXPX2ZTTEH4AQENA1JAB7G
29/07/20 05:34 +0000 50.00 TESTKUDOS Survey (account #8) 09BD4F71DQR1G8E330G4BNXYSGEYY92N1VCDRJWHZNGSVP2PT7MG
29/07/20 06:28 +0000 50.00 TESTKUDOS Survey (account #8) 4WCT6AJ881Y9V0X7PN10H9V7MWD235F4YHWMDP408JYJKYNTBQG0
29/07/20 09:06 +0000 50.00 TESTKUDOS Survey (account #8) YZ3X0WZDSNHXGKCX2WNZAEEQVCY2Q1E9G6NHQYMYA1S488QM4W8G
29/07/20 16:25 +0000 5.00 TESTKUDOS cashier (account #11) R1CYEVKCHVTQC9PJGZDAPKP2CFEHR72FV6TQWZPQ2VSRHRDZ3210
29/07/20 16:34 +0000 10.00 TESTKUDOS cashier (account #11) EQVCSXV9DBJKXR9TZF7QTXR82NHHGWDJMFK4VEH7E66PGB8SERX0
29/07/20 17:28 +0000 5.00 TESTKUDOS x (account #9) AHM2SHKN2031F1Z6YPSMWBVSHJJZ98WG7G2KP6TS4GG9NEZTDEFG
30/07/20 12:01 +0000 5.00 TESTKUDOS x (account #9) V45T5C4T2S57SDRX71FF2HTJVM0ER0Y6QDB2R91ZQK3R03MPAXCG
31/07/20 11:25 +0000 10.00 TESTKUDOS testuser-fMJYTj3C (account #13) 8TSBGJKGXFHCGGVF7CS3HPH651W27AP33P3EQRK9HTTMNW2EDWZ0
31/07/20 11:28 +0000 5.00 TESTKUDOS cashier (account #11) SR80E80PC7Y44FVZQA8CEBDKZ9CDG39RCFV6E4MMT7XX7SNA46FG
31/07/20 13:36 +0000 10.00 TESTKUDOS testuser-Uq95Mxs9 (account #14) T4SY9AYGVZ3FHPBVZ1MWN5Y9N56WBH1P0VZ2AAZVN3JHK9XVQ9H0
31/07/20 13:38 +0000 10.00 TESTKUDOS cashier (account #11) 9NBEBJYST235D1KA7BR6H779T9HRGWET2DCZHZV939GWHY9G8J70
31/07/20 13:49 +0000 5.00 TESTKUDOS cashier (account #11) K6FCWG05TS12MSS8A11JZFREP5KV3943WF8R9EWJV629FQG111TG
31/07/20 14:37 +0000 5.00 TESTKUDOS cashier (account #11) 6DSZ5KMQ07QJ39HSB4CST6XPE8M83EPBKPK8Z3TTAHK8711S7QEG
31/07/20 18:16 +0000 10.00 TESTKUDOS testuser-SQ0y2yQE (account #15) 3QBXK4A2YHE05QCH3MP78D28WPBVWBE8E0SSXJN0H14THFJ9ASZG
01/08/20 08:19 +0000 10.00 TESTKUDOS testuser-35mYn3kk (account #19) ZYPFM3CZ5VCF98BA1F5652FKYC455SWG7PNPM56ARZYN2C7E17P0
01/08/20 17:46 +0000 5.00 TESTKUDOS x (account #9) GFRSFJRSA0C3D7SYVSA71NKC54JBBRYK7G20ST919DPBNEXBRJB0
05/08/20 15:23 +0000 5.00 TESTKUDOS abxx (account #20) Q5D67MPSS9SBCG4D1KNFJBP3PPCCM8Z93EARX0E08R5FDV9SVT40
05/08/20 16:05 +0000 10.00 TESTKUDOS testuser-exltn1ap (account #21) 5MP7J9YXSGQT9C3DCMMH85N4CYBV5ENBXS401NW3V2SFC5KBFN20
08/08/20 10:32 +0000 5.00 TESTKUDOS x (account #9) 7TAQVY9N5VA4Q9GRD7BRY36V1ZS4E7E5554SWGNK7KHJZN5F7C9G
08/08/20 23:25 +0000 10.00 TESTKUDOS testuser-whC4ZChs (account #22) AD0FM5G9VVZY7Q9GCHMEYV1RNYQ2N43EZ1A0S2XM31YX7DZJ6K2G
10/08/20 04:08 +0000 10.00 TESTKUDOS testuser-bhpWhTed (account #23) 54NK4ZF14G6BSMVV7X1JV0FCZFE6RG1H13YPY307RMFPMV4DYMZ0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...›

You can learn more about Taler on our main website.

Copyright © 2014—2020 Taler Systems SA